Een ogenblik geduld a.u.b.

2.0 - Belastingen

Een belasting is een algemene, verplichte betaling aan de overheid (of aan een instelling van de Europese Unie) door een rechtssubject, waartegenover geen individuele prestatie van die overheid aan dat rechtssubject staat. Belastingen worden geheven op grond van een wet (het zogenoemde legaliteitsbeginsel). Het zijn daarnaast betalingen, in geld of in natura, die door de overheid worden opgelegd in verband met de productie of de invoer van goederen en diensten, het in dienst hebben van arbeidskrachten en de eigendom of het gebruik van grond, gebouwen of andere activa die in het productieproces worden aangewend.

Tot de belastingen worden ook gerekend:

  • de rente die in rekening is gebracht voor achterstallige betalingen van verschuldigde belastingen en de boetes die zijn opgelegd, wanneer deze rente en boetes als zodanig niet afzonderlijk kunnen worden onderscheiden; indien de rente en boetes wel afzonderlijk zijn te onderscheiden dan dienen zij geboekt te worden op respectievelijk 5.1 Rente en de Inkomensoverdrachten;
  • de kosten die ten laste van de belastingbetaler worden gebracht in verband met de inning of het verhaal van uitstaande belastingbedragen.

Indien het geboekte belastingbedrag gebaseerd is op aanslagen en er is sprake van kwijtschelding of oninbaarheid, dan mag het kwijtgescholden of oninbare belastingbedrag niet in mindering worden gebracht op de aanslag. Kwijtscheldingen en oninbare belastingen moeten worden geboekt op één van de categorieën onder Kapitaaloverdrachten, waarbij bijvoorbeeld de kwijtschelding aan personen geboekt moet worden op 4.4.8 Kapitaalsoverdrachten - overige instellingen en personen.

Het bedrag aan belastingen (betaald of ontvangen) mag wel worden verminderd met het bedrag aan belastingrestituties (ontvangen of betaald). Het totaalbedrag aan belastingen mag ook worden verminderd met het bedrag van de belastingverlichtingen die de overheid verleent op grond van haar economisch beleid.

Niet tot de belastingen behoren:

  • parkeerbelasting (zie (baten) 3.7 Leges en andere rechten);
  • baatbelasting (zie Kapitaaloverdrachten);
  • precariobelasting (zie 3.3 Pachten).